پروژه های خیریه

همراه بایکدیگر برای رشد و توسعه ی عادلانه و پایدار

همکاری در پروژه های هیرکانی

برای همکاری و فعالیت در پروژه های خیریه هیرکانی سبز تنها کافیست اعلام نمایید.

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

همکاری در پروژه های هیرکانی

برای همکاری و فعالیت در پروژه های خیریه هیرکانی سبز تنها کافیست اعلام نمایید.

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

2f63630c 2df2 4950 a0bc f8403cd9e295 1
گزارش سفر اردیبهشت 1401
به استان سیستان و بلوچستان

“توسعه انسانی شرط توسعه جامعه است.”

همکاری در پروژه های هیرکانی

برای همکاری و فعالیت در پروژه های خیریه هیرکانی سبز تنها کافیست اعلام نمایید.