ساختار سلول و پنل خورشیدی

پنل خورشیدی مهمترین بخش یک سیستم برق خورشیدی است. تابش نور خورشید به پنل خورشیدی باعث تولید جریان الکتریکی می شود که در این مقاله به طور دقیق بررسی می کنیم. در توضیح اجزای پنل های خورشیدی به توضیح مختصری در مورد ویژگی مورد نیاز در پنل و بهره گیری از آیینه ها و عدسی ها در ساخت پنل می پردازیم. هم چنین در این راستا به اصول عملکرد سلول های فتوولتائیک و انواع پنل های خورشیدی اشاره خواهیم کرد.